Storitve upravljanja

Ena izmed glavnih dejavnost naše družbe je upravljanje in vzdrževanje nepremičnin. V okviru upravljanja in vzdrževanja nudimo širok nabor storitev:

Hišniško – vzdrževalna dela:

 • Redni pregledi in organiziranje vzdrževanja skupnih naprav za vodovod in kanalizacijo, ogrevanje in hlajenje, prezračevanje, elektriko, sistemov požarne zaščite
 • Mesečni popisi glavnih in odštevalnih števcev elektrike, vode in ostalih energentov ter vodenje evidence porabe
 • Opravljanje manjših popravil na skupnih delih in napravah ter v prostorih naročnika (manjša popravila na elektro instalacijah, zamenjava pregorelih žarnic, stikal, varovalk..), popravila na stavbnem pohištvu in pohištveni opremi (zamenjava pokvarjenih ključavnic, tečajev vrat ipd..) ter na sanitarni opremi in vodovodni ter toplotni instalaciji (kotlički v WC, zamenjava tesnil, odzračevanje radiatorjev, konvektorjev, ipd)
 • Nabava potrebnih sredstev in potrošnega materiala za opravljanje in zagotavljanje brezhibnosti delovanja skupnih naprav, vključno s pravilno evidenco in hrambo teh sredstev ter za prostore naročnika
 • Priprava kesonov za odvoz, čiščenje mesta postavitve kesonov in nadzor nad čiščenjem kesonov za odpadke, katerega izvaja komunalno podjetje; organiziranje in nadzor nad odvozom odpadkov (mešani odpadki, papir in embalaža s strani komunalnih podjetij, papir s strani podjetij, registriranih za predelavo papirja..); organiziranje odvoza papirja in kartona kot star papir na deponijo ter za uničenje v skladu s splošnimi akti naročnika ter organiziranje odvoza tonerjev
 • Organiziranje rednega negovanja travnatih površin, grmovnic in dreves.
 • Enkrat letno izdelava predloga plana vzdrževanja in plana investicijskega vzdrževanja
 • Redni pregled ter organiziranje deratizacije in dezinsekcije
 • Sprotno čiščenje snega s peš poti in posipavanje s soljo ter organiziranje čiščenja snega na dostopih v poslovno stavbo in parkiriščih ter morebitnega odvoza snega na deponijo
 • Pomoč pri izvajanju selitev manjšega števila delavcev

Organizacijske, pravne in administrativne storitve

 • Vodenje in ažuriranje evidenc lastnih, najetih in oddanih poslovnih prostorov ter hramba dokumentacije Naročnika
 • Nadzor in koordinacija z varnostno službo
 • Predstavljanje lastnika na zborih etažnih lastnikov
 • Priprava predlogov in sprememb pogodb s podizvajalci in dobavitelji
 • Priprava osnutkov pogodb za tekoča in investicijsko vzdrževalna dela v zvezi z vsemi nepremičninami in opremo Naročnika
 • Priprava osnutkov kupoprodajnih in najemnih pogodb v zvezi z vsemi nepremičninami naročnika
 • Sprejem, obdelava in plačevanje prispelih računov