Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

sprejeti na osnovi Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1, Uradni list RS št. 72/06) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B, Uradni list RS št. 49/2011), z veljavnostjo od 1.2.2014, za družbo:

KD Kvart, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o.

I. Splošni podatki o družbi

 1. Podjetje: KD Kvart, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o.
 2. Sedež: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
 3. Matična številka: 2317761
 4. Davčna številka: SI99207362
 5. Transakcijski račun: SI56 3300 0000 5014 988, odprt pri Hypo-Alpe-Adria Bank, d.d.
 6. Telefonska številka:+386(0)158 26 870
 7. Številka fax.: +386 (0)1 58 26 823
 8. E-pošta: kdkvart@kd-group.si
 9. Delovni čas: vsak delovni dan od 08:00 do 16:00. Stranke srečanje predhodno dogovorijo po telefonu.
 10. Podatki o zavarovanju odgovornosti: Pri Adriatic Slovenica, imamo po polici št. 12841785 zavarovano poklicno odgovornost nepremičninskega posrednika zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb za čiste premoženjske škode do višine 150.000 EUR. Letni agregat znaša 351.000 EUR.

II. Opis storitev, ki jih nepremičninska družba opravi za naročnika

S plačilom za posredovanje v prometu z nepremičninami se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroški za naslednja dejanja:

 1. Sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 2. Ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 3. Preverjanja pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, ki vključuje:
  • na podlagi podatkov zemljiške knjige preveriti ali je prodajalec dejanski in stvarni lastnik nepremičnine, ki je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere družba posreduje, in ali so na tej nepremičnini stvarne pravice oziroma druge pravice tretjih, ki bi lahko omejevale oziroma izključevale pravice stranke vključno s pridobitvijo listin o nepremičnini (zemljiškoknjižni izpisek),
  • na podlagi skrbnega ogleda preveriti, ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost oziroma ceno nepremičnine ter pisno obveščanje o napakah,
  • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na morebitne ugotovljene napake ter pojasnitev morebitnih tveganj, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem,
 4. Seznanitev naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami ter z višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev,
 5. Seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo,
 6. Oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja,
 7. Telefonsko komuniciranje,
 8. Prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja,
 9. Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev prodajne pogodbe,
 10. Hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla,
 11. Organiziranje overitve podpisov prodajne pogodbe pri notarju,
 12. Sestava zapisnika o primopredaji nepremičnine.

Smiselno enako velja tudi za posredovanje pri oddaji nepremičnine v najem oz. zakup.

S pogodbo o posredovanju se dogovorijo tudi morebitne dodatne storitve, za katere veljajo cene po veljavnem ceniku, objavljenem na koncu Splošnih pogojev poslovanja.

III. Dodatne storitve, ki jih nepremičninska družba opravi za naročnika in se dodatno zaračunajo

Opis in cene dodatnih storitev so opredeljene na koncu Splošnih pogojev poslovanja.

V kolikor storitve niso navedene, se zaračunajo po posebnem dogovoru.

IV. Cenik storitev in plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami

 1. Plačilo za posredovanje je določeno v ceniku družbe KD Kvart, d.o.o., ki je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja. Naročitelj se s podpisom Pogodbe o posredovanju zaveže plačati vse opravljene storitve, v skladu z veljavnim cenikom.
 2. Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek razdeli.
 3. Kadar posrednik posreduje za obe stranki (prodajalec in kupec), ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo polovice provizije (2% + 2%).
 4. V primeru, ko je posredovanje vezano na rabokupno razmerje (zakup in najem), znaša plačilo za posredovanje znesek enomesečne pogodbene vrednosti rabokupa v primeru sklenitve rabokupnega razmerja za čas do enega leta in znesek dvomesečne pogodbene vrednosti v primeru sklenitve rabokupnega razmerja za čas dveh in več let.
 5. V primeru, da naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, znaša plačilo za posredovanje 1/4 s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. Plačilo za posredovanje mora v tem primeru temeljiti na že opravljenih poslih. V primeru, da je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je dolžan izvajalcu plačati dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.
 6. V zgoraj navedenem plačilu za opravljeno storitev posredovanja ni vključen DDV, ker se le-ta obračuna na navedena plačila.
 7. Plačilo za posredovanje zapade v plačilo ob sklenitvi predpogodbe oz. ob plačilu are, če ni plačana ara niti sklenjena predpogodba, pa ob sklenitvi glavne prodajne oz. najemne pogodbe.
 8. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.
 9. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe. To plačilo za posredovanje mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.
 10. Nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.
 11. V primeru, da ima naročnik sklenjeno posredniško pogodbo še s kakšno drugo družbo za posredovanje z nepremičninami, pa tega ob sklenitvi pogodbe ni razkril, je dolžan v primeru sklenitve pogodbe s posredovanjem preko druge posredniške družbe, ravno tako plačati posredniško provizijo, kot če bi naročnik tretjo osebo našel sam.

V. Obveznosti naročitelja do nepremičninske družbe

 1. Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja.
 2. Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.
 3. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini.
 4. Naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto nepremičnino skleniti samo z eno nepremičninsko družbo, če ni drugače dogovorjeno.

VI. Pogodba o posredovanju v prometu nepremičnin

 1. Nepremičninska družba in naročitelj se v pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami, dogovorita, da skleneta pogodbo o ekskluzivnem posredovanju, kar pomeni, da lahko pogodbo o posredovanju za isto nepremičnino naročnik sklene samo z eno nepremičninsko družbo.
 2. Pogodbo o posredovanju se sklene za dobo devetih mesecev in se lahko sporazumno podaljša.
 3. Nepremičninska družba in naročitelj se v pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami dogovorita, da lahko nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.
 4. V primeru iz prejšnjega odstavka ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.
 5. Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.
 6. V primeru neskladja določil v teh splošnih pogojih in posredniški pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji, velja določilo v posredniški pogodbi.

Nepremičninska družba in naročitelj rešujeta vse medsebojne spore sporazumno. V kolikor spora ni mogoče rešiti sporazumno, pa spore rešujeta pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.